.:MAARJAM:.
Register
de Mello C. M. A.; da Silva G. A.; Vieira H. E. E.; da Silva I. R.; Maia L. C.; Oehl F. 2012
Fuscutata aurea, a new species in the Glomeromycetes from cassava and maize fields in the Atlantic rainforest zone of Northeastern Brazil Nova Hedwigia Vol 95 No 267-275 pp
[+] MOA04565 Gigasporaceae Fuscutata aurea [JN971066]
[+] MOA04566 Gigasporaceae Fuscutata aurea [JN971069]
[+] MOA04567 Gigasporaceae Fuscutata aurea [JN971071]